Navigation Menu

Chí Linh Sơn Phú - Nguyễn Trãi

Rồng thiêng dậy, bay rợp Lam Kinh

Giáo trời chỉ, dẹp tan bắc binh

Dựng nước thành công nhiều khó nhọc

Miền Tây sông núi hẳn anh linh

Ôi ! Vua ta tài thánh vũ

Đứng lên bốn phương kinh dinh

Vận nước gian truân, khổ tâm lo tính

Thấy lẽ tất yếu của trời càng quyết chí để nghiệp thành

Nhờ thế ngày nay Hồ Việt đưọc một nhà, mà núi này cũng lưu danh muôn thuở

Khi nghĩa quân mới dấy là lúc thế giặc đương hăng

Anh hào cả nước lưa thưa như lá thu gặp sương

Chí nuốt giặc Ngô, ai Chủng, ai Lãi

Mưu dựng nghiệp Hán, ai Bình, ai Lương

Vua ta ẩn náu núi này, đành bặt tăm hơi, bưng kín ánh sáng

Vợ con lưu lạc, quân sĩ tha phương

Trong cảnh khốn vẫn bền lòng, vững tin ở ngày hưng vượng

Lấy giáo sắt làm áo mặc, lấy rễ lau làm quân lương

Chí rộn ràng lo khôi phục, lòng u uất thật khôn lường

Tưởng núi này lúc ấy khác nào đất Mang Đăng khi Hán hoàng khởi nghiệp

Biết người, biết mình, khi mềm, khi mạnhChờ thời, rình mệt, giấu nhọn, che sắc

Gối củi nằm gai, ngậm cay nuốt đắng

Lo rửa nhục trước, giành lại quê hương

Tưởng núi này khi đó khác nào đất Cối Kê thời Việt vương ẩn náu

Thế rồi, thu nhặt tàn quân, nuôi dưỡng ân cần

Trong sửa chiến cụ, ngoài giả hoà thân

Quyên tiền mộ lính, giết voi khao quân

Ai cũng thân người trên, chết cho người trưởng, cố sức để đền ân

Từ đấy, luyện quân kén tướng, đánh địch ra kỳ

Chết vinh hơn sống nhục, biết quân ta dùng đuợc

Lấy của giặc đánh giặc, thu quân lương vũ khí

Vẹn toàn vững kế, một mũi tên không để phí

Cầm Bành rạp đầu dâng đất

Phương Chính khiếp vía chạy dài

Bèn giữ hiểm để lập công

Lại nhiều phương lừa đánh địch

Đêm lửa đốt, ngày cờ bay

Sớm chiếm Đỗ Gia, giành thế tiện trên núi ấy

Trước vượt Khả Lưu, đánh đắm địch trên sông này

Nhưng thịnh đức của vua ta ngày nay, chỉ quy mô rộnh lớn của Hán Cao Tổ mới sánh kịp

Còn như Câu Tiễn, ngoài chí phục thù là đáng kể, thì trong muôn phần không so được với vua ta

Đến như : uy thần chẳng giết, đức lớn hiếu sinh

Nghĩ kế nước nhà trường cửu

Tha cho mười vạn hàng binhGây lại hoà hảo hai nước

Dập tắt chiến tranh cho muôn đời

Địch phải theo thượng sách : hai nước vẹn toàn dân được an ninh

Như thế thì thịnh đức của vua ta Cao tổ nhà Hán sao sánh kịp

Vua ta phải sánh ngang hàng với hai đế ba vương lừng danh thuở trước

Than ôi ! Xưa nay đi lại, trăm đời nên nghĩ

Nghiêu nổi dậy từ Đường hầu, Thuấn khởi dậy tự hàn vi

Thành Thang dấy nghĩa nơi đất bạc, Thái vương khởi binh tại núi Kỳ

Nhiều hoạn nạn là nền dựng nước

Lắm lo toan là gốc trị vì

Biến cố trải nhiều thì suy nghĩ sâu

Mọi việc lo trước thì thành công kì

Nối nghiệp đế vương, không thể khác thế

Vậy thì vua ta dựng nghiệp thật đã tự núi này trở đi

Công cao đức cả của vua ta cũng sẽ cùng núi này hùng vĩ muôn đời

Bèn cúi đầu chắp tay, dâng lời ca rằng

trời sinh vua thánh, đất dấy nghiệp vương

Càn khôn mờ mịt, vận hội phi thường

Nhìn Linh Sơn cao vút, nhớ những ngày gian khổ

Vỗ nghiệp vương bền vững, không một ngày xao lãng

Xin ghi thịnh đức vào đá, lưu truyền bất hủ

Ngàn vạn đời sau, vẫn cùng trời đất dài lâu KeChuyen Blog

0 comments:

Follow @ Me